Thursday, August 11, 2011

तिमीले भुल्यौ मैले भुले

तिमीले भुल्यौ मैले भुले

हामी दुईले दुईलाई भुल्यौ

भुलिनी यो होड भुली

मैले भुले तिमीले भुल्यौं

नभुलने कुरा भुली

संगै बाच्ने बाचा भुल्यौ

मिलनका दिन भुली

पल पलका पल भुल्यौ

आई रहने याद भुली

विताएका साथ भुल्यौ

तिमीले भुल्यौ मैले भुले

हामी दुईले दुईलाई भुल्यौ

रंगिएका साँझ भुली

मिठा मिठा बात भुल्यौ

अतितका याद भुली

रमाईला रात भुल्यौ

भुल भयो मैले भुले

सम्झी बस्ने तिमीले भुल्यौ

केही क्षण मैले भुल्दा

कुरी बस्ने तिमीले भुल्यौ

न तिमीले तिमीलाई भुल्यौ

न मैले मैलाई भुले

यो भुलीने होडमा

हामी दुईले दुईलाई भुल्यौ

यो भुलीने होडमा

हामी दुईले दुईलाई भुल्यौ

No comments: